OSVEDČENIE
Vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov

pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb- elektrotechnické
zariadenia

LICENCIA
Vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach na prevádzkovanie technickej služby

podľa § 7 ods.1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž,
údržba, revízia, oprava elektronických zabezpečovacích zariadení

OPRÁVNENIE

Pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Vydané EIC - inšpekčný orgán typu "A"

Odborné prehliadky a odborné skúšky, oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na elektrických zariadeniach E2 - elektrické
zariadenia do 1000 vrátane bleskozvodov A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu horľavých prachov, výbušnín, horľavých plynov a
pár B- objekty s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, výbušnín, horľavých plynov a pár

OSVEDČENIE

Udelené bezpečnostným orgánom podľa  §17 odsek (4) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. z 28. októbra
2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na vykonávanie určených činnosti: montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky, revízie určených technických zariadeniach elektrických
v rozsahu

E1   Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E 2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V a 1 500 V DC vrátane,
E4a Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
E 6 Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov
E 6a Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov
E 7 Elektrické dráhové zabezprečovacie a oznamovacie zariadenia
E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E 11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E 12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér
         (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pre účinkami atmosférickej a statickej elektriny

OPRÁVNENIE

vydané podľa § 32 ods. (11) písmena a) vyhlášky č. 205/2010 Z. z.
Ministersva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach (na určených technických zariadeniach)
na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu

E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V a 1 500 V DC vrátane,
E 6 Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov
E 6a Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov
E 7 Elektrické dráhové zabezprečovacie a oznamovacie zariadenia,
E 9  Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E 11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér
         (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pre účinkami atmosférickej a statickej elektriny

OPRÁVNENIE

vydané podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o drahach č. 513/2009 Z. z.
Ministersva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach (na určených technických zariadeniach)
na vykonavanie revízií a skušok a NDT na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacich v rozsahu

D 5  Pohyblivé plošiny pre dopravu osôb so zníženou mobilitou
D 6  Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel
Z 1.5 Žeriavy železničné koľajové
Z 1.6 Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh)
Z 1.7 Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo
         dráhových podvozkoch
Z 1.8 Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom
Z 1.9 Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
Z 1.10 Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom
Z 1.12 Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá
          na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
Z 1.13 Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
Z 1.15 Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom,
           alebo ich kombinácia
Z 2.1 Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
Z 2.2 Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené
na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
Z 2.3 Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej dopravy
Z 2.4 Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné
NDT - VT

Copyright © 2013 by "Al117"  ·  All Rights reserved